วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

นาฬิกา 

 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 
 

รายงานผลประเมินตนเอง 


 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 
 

ห้องสมุด 

 
 

จำปีออนไลท์ 

 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

คู่มือ 

 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ 

 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr 2 วัน
WebSuperAdm82 สัปดาห์
WeBManGR88 สัปดาห์
 
 

อ่านข่าวเก่า ทรงพระเจริญ

ท่านสามารถอ่านข่าวต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เมนู "อ่านข่าวเก่า" ด้านบนนี้ทุกข่าว...

ขอน้อมถวายสักการะคลิกชมวีดีโอคลกที่นี่

ผังโครงสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

งานต้อนรับปีใหม่

โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ ๒๕๕๖

โครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ ๒๕๕๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุุประสงค์

ห้องสอบ

บริหารโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดฯ

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อบรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและบริการกิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์

NEWS 360 องศา

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมความพร้อมวันปิยมหาราชสัมมนาวิชาการ

พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน กรรมการองค์กรนิสิต ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนประกันคุณภาพการศึกษาตามคำแนะนำคณะกรรมการประเมินภายในเมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านไปประชุมที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๓ (ชะอำ กรมอุทยานป่าไม้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินทรฯ วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขาวัง เพชรบุรี และที่เทศบาลปากคลองปราณ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสร้างการทำงานเป็นทีมและทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


วส.เชียงรายทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชะอำ เพชรบุรี ๓-๕ ก.ย.๕๖ 
      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีมข่าว mcucr.com ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.ฤทธิชัย แกมนาค หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ»»»

 


วส.เชียงรายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพงานวิจัยคณาจารย์และนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมฉลอง ๑๐๐ ปีสมเด็จพระสังฆราช
 
    งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระส้งฆราช อ่านต่อ»»»รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดฯ

 
 
 

อบรมวิจัยจังหวัดน่าน 

 
    

 
 
 
 

ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุผาเงา 

ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุผาเงา นิสิตคฤหัสถ์เดินทางปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
   ทีมข่าว mcucr.com ได้รับการเปิดเผยจากพระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายว่า ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านต่อ
 
 
 

วันไหว้ครูวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นิสิต(บรรพชิตและคฤหัสถ์) ร่วมใจกันจัดวันไหว้ครูขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ (ดอยจำปี) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
 
 

อบรมสัมมนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิจัย 

 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 
ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 
 

Media Contest 2013 

     -ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวดสื่อการสอน Media Contest2013 ชิงทุนการศึกษามูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
     ๑) ประกวดสื่อ Animation
     ๒) ประกวดสื่อ CAI
     ๓) ประกวดสื่อ E-book
     ๔) ประกวดสื่อ Website
     ๕) ประกวดเขียนบทความวิชาการ
     ๖) ประกวดการวาดภาพเหมือนประกอบแสงเงา
สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ส่งผลงานครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งต้นฉบับเป็นแผ่นซีดี(CD)
ส่งผลงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งต้นฉบับเป็นแผ่นซีดี(CD)
ส่งผลงานครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งต้นฉบับเป็นแผ่นซีดี(CD) 
ตัดสินวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่(ดอยจำปี)
ติดต่อสอบถาม 084-6384671, 085-0309013 
ส่งผลงานได้ที่ นายนเรศร์ บุญเลิศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
Download เอกสาร โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันทาง มจร. มีพื้นที่ให้สามารถนำเสนอผลงานทาง IT 
- Animation.pdf Animation.doc ใช้โปรแกรม เช่น Flash 
- Website.pdf Website.doc ใช้โปรแกรม เช่น Flash, Dreamweaver, Captivate
- CAI.pdf CAI.doc ใช้โปรแกรม เช่น Flash, Authorware,Captivate
-E-book.pdf E-book.doc ใช้โปรแกรม เช่น desktop author
 

วันไหว้ครูวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นิสิต(บรรพชิตและคฤหัสถ์) ร่วมใจกันจัดวันไหว้ครูขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ (ดอยจำปี) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

อบรมสัมมนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิจัย 

 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง  
 

Facebook 

 
 

ตารางเรียน/ปฏิทิน 2/57 

 
 

ประกาศฝ่ายทะเบียน 

ผลสอบ 1/2557
นิสิตบรรพชิต
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ

นิสิตคฤหัสถ์
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ
- ผลสอบ ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ

ข้อสอบกลาง
- พระไตรปิฎกศึกษา
- ประวัติพระพุทธศาสนา
- การปกครองคณะสงฆ์ไทย
- วรรณคดีบาลี
- งานวิจัยและวรรณกรรมฯ
 
 

เช็คผลการศึกษา 

 
 

วิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 

 
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย

ศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

สัมนาปัญหาทางรัฐประศาสศาสตร์
พระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 

เรียนภาษาล้านนา 

 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤศจิการยน 2557