แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา บทที่ 1 โดย พระครูสุธีสุตสุนทร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


1. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับชาวอารยัน

a) สืบเชื้อสายจากพวกอินโดยูโรเปียน
b) ที่อพยพเข้าอินเดียเรียกว่าอินโดอารยัน
c) นับถือพระอินทร์เป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
d) เดิมอาศัยอยู่ตอนกลางของทวีปเอเซีย
2. การอพยพของชาวอารยันเข้าสู่อินเดีย เกิดขึ้่นในยุคใด

a) 4000 ปีก่อนพุทธศักราช
b) 3000 - 2000 ปี ก่อนพุทธศักราช
c) 2500 - 800 ปี ก่อนพุทธศักราช
d) 1500 - 1000 ปีก่อนพุทธศักราช
3. โบราณสถานใดแสดงความเจริญรุ่งเรืองของพวกมิลักขะว่าเจริญก่อนหน้าการเข้ามาของอารยัน

a) โบราณสถานเมืองสาญจิ
b) เมืองตักกสิลา ในปากีสถาน
c) ฮารัปปาและโมหันดาเจโร
d) เมืองคชุรโหในมัธยมประเทศ
4. ในสมัยพุทธกาล ชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่แคว้น

a) 15
b) 16
c) 18
d) 20
5. ปัจจุบันอินเดียประกอบด้วยกี่รัฐกี่สหภาพ

a) 28 รัฐ 7 สหภาพ
b) 25 รัฐ 8 สหภาพ
c) 28 รัฐ 8 สหภาพ
d) 32 รัฐ 4 สหภาพ
6. ชาวพื้นเมืองเดิมมึกลุ่มใดบ้าง ที่อยู่ในเขตรัฐพิหาร อินเดีย

a) ดูเรเนียน และธิเบโต
b) ดราวิเดียน ทมิฬ เตลุคุ
c) โซนตาล มุนดา และโกลาเรียน
d) มุนดาและเตลุคุ
7. สาเหตุที่ทำให้อารยันแยกเป็นสองพวก คือพวกที่ไปเปอร์เซียและพวกที่เข้าอินเดีย คือเรื่องใด

a) พวกหนึ่งศรัทธาพระอินทร์ อีกพวกศรัทธาอสูร
b) พวกหนึ่งเป็นนักรบ อีกพวกเป็นพ่อค้า
c) พวกหนึ่งถือพระเวท อีกพวกถือพระเจ้า
d) พวกหนึ่งเป็นอินโดอารยัน อีกพวกเป็นอินโดไอราเนียน
8. ภาษาที่ชาวอารยันใช้เป็นเหมือนภาษากลางคือ ภาษาใด

a) ภาษาบาลี
b) ภาษาเสารเสณี
c) ภาษาสันสกฤต
d) ภาษาอินโด
9. ความเชื่อเรื่องพระเวท เจริญรุ่งเรืองมากในยุคใด

a) 1000 - 2000 ปี ก่อน พ.ศ.
b) 800 - 300 ปี ก่อน พ.ศ.
c) 300- 100 ปี ก่อน พ.ศ.
d) 500 - 1500 ปี ก่อนพ.ศ.
10. พระเวทใด ถือว่าเก่าแก่ที่สุด

a) ฤคเวท
b) สามเวท
c) ยชุรเวท
d) อาถรรพเวท
11. ข้อใดกล่าวผิด

a) ฤคเวท เป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า
b) สามเวท เป็นบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชา
c) อาถรรพเวท ว่าด้วยอาคมไสยศาสตร์
d) ยชุรเวท เป็นบทเพลงสรรเสริญพระอินทร์
12. เทพเจ้าองค์ใด ไม่ใช่ เทพเจ้าที่มีชื่อเสียงสมัยพระเวท

a) พระนารายณ์
b) พระอินทร์
c) พระวรุณ
d) พระพฤหัส
13. ในสมัยพระเวท ใครอ้างตัวว่าเป็นผู้ได้รับ "ศรุติ" จากเทพเจ้า นำมาบอกแก่มนุษย์

a) พราหมณ์
b) ฤาษี
c) กษัตริย์
d) พวกอารยัน
14. ข้อใดเป็นลักษณะของยุคพราหมณะ

a) พราหมณ์เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์
b) เกิดการแบ่งชั้นวรรณะเป็น 4 วรรณะ
c) มีการสร้างทฤษฎีอวตาร เพื่อแสดงวิวัฒนาการและอำนาจของเทพ
d) ถูกทุกข้อ
15. คำว่า อุปนิษัท หมายความว่าอย่างไร

a) คัมภีร์ที่กล่าวถึงการอวตารของพระนารายณ์
b) ปลายแห่งยุคพระเวท หรือเวทานตะ
c) การแสวงหาความหลุดพ้น
d) การอุทิศตนแก่พระเจ้า
16. ยุคอุปนิษัท มักถือว่าเป็นยุคฮินดูแท้ นั้นเพราะเหตุใด

a) พราหมณ์หันมานับถือพระพรหมอย่างเดียว
b) มีการแก้ไขอธิบายหลักเกณฑ์ของศาสนาพราหมณ์เสียใหม่
c) เป็นยุคที่คนหันตนออกมาแสวงหาเทพเจ้าโดยตรง ไม่อาศัยพราหมณ์
d) มีเจ้าลัทธิเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
17. ในสมัยอุปนิษัทหรือสมัยฮินดูแท้ เกิดลัทธิความเชื่อใด

a) ลัทธิบูชายัญ ด้วยสัญลักษณ์เช่นรูปสัตว์แทนสัตว์จริง
b) ลัทธิวัตถุนิยม ปฏิเสธนรกสวรรค์
c) ลัทธิทรมานตน เพราะร่างกายเป็นบ่อเกิดของความไม่ดี
d) ถูกทุกข้อ
18. จุดหมายสูงสุดในศาสนาฮินดูในยุคอุปนิษัท คืออะไร

a) ให้เทพเจ้าประทานพร
b) ได้ไปเกิดใหม่ในดินแดนของเทพเจ้า
c) การเข้าไปรวมอยู่กับพระหรหม
d) การบรรลุความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
19. ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าเรานั้น ชาวอารยันมีความเชื่อเกี่ยวกับโลกอย่าไร

a) โลกนี้เที่ยง ไม่เปลี่ยนแปรงเป็นอย่างอื่น
b) โลกนี้ มีขอบเขต มีที่สิ้่นสุดแห่งความดับสูญ
c) ไม่เชื่อทั้งสองอย่างข้างต้น
d) ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20. ก่อนหน้ายุคพุทธกาล การศึกษาเป็นไปในลักษณะใด

a) ไม่มีการจัดการศึกษาเลย
b) ศึกษาเฉพาะคัมภีร์เท่านั้น
c) มีแต่พวกพราหมณ์เท่านั้นที่มีสิทธิศึกษา
d) ศึกษาตามวรรณะของตนเป็นหลัก ยกเว้นพวกศุทร
21. ข้อใดเป็นแคว้นที่ทรงอำนาจในสมัยพุทธกาล

a) อังคะ กาสี โกศล วัชชี
b) มัลละ มคธ โกศล วัชชี
c) มคธ โกศล วังสะ อวันตี
d) สุรเสนะ มคธ กาสี โกศล
22. ข้อใดไม่่ใช่ครูทั้ง 6

a) ปูรณะกัสสปะ
b) มักขลิโคสาล
c) สัญชัยเวลัฏฐบุตร
d) นริตเกสกัมพล
23. ลัทธิใดมีหลักธรรมและทัศนะที่ใกล้เคียงพระพุทธศาสนามากที่สุด

a) ปกุชกัจจายนะ
b) นิครนถ์นาฏบุตร
c) มักขลิโคสาล
d) ปูรณะกัสสปะ
24. ข้อใดกล่าวชื่อเมืองหลวงของ 16 แคว้นผิด

a) อังคะ : จำปา
b) วัชชี : เวสาลี
c) คันธาระ : สาถละ
d) กุรุ : อินทปัตถ์
25. ถ้านักศึกษาพบเห็นนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าในศาสนาเชน แสดงว่า เป็นนิกายใด

a) นิกายทิฆัมพร
b) นิกายเสวตัมพร
c) นิกายทีฆตัมพร
d) นิกายปัจจารีย์
26. ข้อใดแสดงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแนวปฏิรูปหลักคำสอนเดิม

a) อาบน้ำชำระบาป สอนเป็นชำระกาย วาจา ใจ ด้วยสุจริต 3
b) เดิมสอนอัตตา พระพุทธเจ้าสอนอนัตตา
c) เดิมสอนเชื่อพระเจ้า ปฏิรูปให้เชื่อตนเอง
d) เดิมสอนการฆ่าสัตว์บูชายัญ พระพุทธเจ้าสอนให้ละ
27. ข้อใดแสดงถึงความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับศาสนาเดิมของอินเดียอย่างเด่นชัดที่สุด

a) ความเชื่อเรื่องกรรม กับความเชื่อเรื่องเทพเจ้า
b) ความเชื่อเรื่องอนัตตา กับความเชื่อเรื่องอาตมัน
c) การสอนให้พึ่งตนเอง กับ ทุกอย่างอยู่กับพระเจ้า
d) การปฏิเสธเรื่องวรรณะ
28. ตามคัมภีร์มโนรถปูรณี พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ใดนานที่สุด และกี่พรรษา

a) เมืองราชคฤห์ 25 พรรษา
b) เมืองสาวัตถี 25 พรรษา
c) เมืองไพศาลี 28 พรรษา
d) เมืองสาวัตถี 20 พรรษา
29. ในสมัยพุทธกาล กษัตริย์พระองค์ใด มีอายุใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า

a) พระเจ้าพิมพิสาร
b) พระเจ้าปเสนทิโกศล
c) พระเจ้าอชาตศัตรู
d) พระเจ้ามหานามะแห่งแคว้นสักกะ
30. พระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาตั้งมั่นครั้งแรกที่เมืองใด

a) เมืองพาราณสี
b) เมืองราชคฤห์
c) เมืองสาวัตถี
d) เมืองกบิลพัสถ์
31. หลังพุทธปรินิพพาน กษัตริย์พระองค์ใดทรงอิทธิพลมากที่สุด

a) พระเจ้าปเสนทิโกศล
b) พระเจ้าพิมพิสาร
c) พระเจ้าอชาตศัตรู
d) พระเจ้าลิจฉวี
32. พระอหันตสาวกท่านใด มีความเกี่ยวข้องในการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่มาแต่สมัยพุทธกาล

a) พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร
b) พระสารีบุตร พระจุนทะ
c) พระมหากัสสปะ พระอานนท์
d) พระกุมารกัสสปะ พระอานนท์
33. การทำสังคายนาครั้งแรก เหตุใดท่านจึงเลือกทำที่เมืองราชคฤห์

a) เป็นเมืองใหญ่สุด เป็นศูนย์การปกครองในสมัยนั้น
b) พระเจ้าอชาตศัตรู มีศรัทธา สามารถอุปถัมภ์งานได้ดี
c) เป็นบ้านเกิดของพระมหากัสสปะ ผู้เป็นประธาน
d) ข้อ ก และ ข
34. ท่านใดเป็นผู้เสนอความเห็นว่า ไม่ควรถอนสิกขาบทเล็กน้อยใด ๆ ทั้งสิ้น

a) พระมหากัสสปะ
b) พระอานนท์
c) พระอุบาลี
d) พระอรหันต์ทั้งหมด 500 รูป
35. พระสงฆ์ในคราวสังคายนาครั้งแรก ตำหนิพระอานน์ด้วยเรือง 5 ประการ ข้อใด ไม่ใช่

a) ไม่ถามว่า สิกขาบทเล็กน้อย คืออะไร
b) ใช้เท้าหนีบจีวรพระพุทธเจ้าขณะเย็บ
c) ปล่อยให้สตรีกราบ จนน้ำตาถูกพระพุทธสรีระ
d) ขอพร 8 ประการจากพระพุทธเจ้า ทำให้พระองค์ต้องลำบาก
36. กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามมติของสังคายนาคร้ังที่ ๑ คือ กลุ่มใด

a) กลุ่มพระฉันนะ ชาวกบิลพัสถ์
b) กลุ่มพระอนุรุทธะ
c) กลุ่มพระปุราณะจากทักขิณาคีรีชนบท
d) กลุ่มพระภิกษุแคว้นวัชชี
37. กลุ่มดังกล่าวมีความเห็นอย่างไร

a) จักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้
b) จักปฏิบัติเฉพาะที่เคยฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเท่านั้น
c) ควรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ไม่พึงเปลี่ยนแปลง
d) พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้
38. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุ 8 ประการ ซึ่งทำให้มีความเห็นแตกต่างกัน

a) อันโตวุฏฐะ อันโตปักกะ
b) สามปักกะ อุคคหิตะ
c) ปุเรภัตตะ วนัฏฐะ
d) อาวาสกัปปะ อาจิณณกัปปะ
39. แนวคิดเรื่องการทำสังคายนา บ่งถึงเรื่องใด

a) พระสงฆ์ต้องสามัคคีกัน
b) พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า
c) การปกครองสงฆ์ต้องมีการรวมศูนย์
d) พระสงฆ์ต้องควบคุมปกครองกันในลักษณะประชาธิปไตย
40. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระภิกษุรูปใด

a) พระสุภัททะ
b) พระจุนทะ
c) พระปุราณะ
d) พระฉันนะ
This is the feedback!
Back to Top