วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

นาฬิกา 


 
 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 


 
 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 


 
 
 

รายงานผลประเมินตนเอง  
 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 


ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 


 
 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 


 
 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 


 
 
 

ห้องสมุด 


 
 
 

จำปีออนไลท์ 


 
 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 


 
 
 

ระบบสมาชิก 


ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 
 

คู่มือ 


 
 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 


 
 
 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ 


 
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr16:22:29
WebSuperAdm63 สัปดาห์
WeBManGR69 สัปดาห์
 
 
 

ตารางเรียน/ปฏิทิน 1/57 


 
 
 

โครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

****************

***************

****************

*****************

***************

****************

***************


โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารหลักสูตร (จัดทำ มอค.๓-๗)
 
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาฯ
๒) คู่มือการจัดทำ มคอ. ๓-๗
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ข่าว mcucr.com ได้รับการเปิดเผยจากพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายฝ่ายวิชาการว่า เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการของวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายไปศึกษาดูงานที่ มจร.ส่วนกลาง ...อ่านต่อ...
โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาล้านนา (งานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม)
การอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการสอนครูสอนภาษาล้านนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (ปส.ชร.)
 
     วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาล้านนา ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการแก่สังคม โดยบริการแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายทั้ง ๒๐ แห่ง ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะ กระบวนการเรียนการสอนภาษาล้านนาแก่ครูสอนภาษาล้านนา โรงเรียนละ ๑ รูป/คน ในการนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาล้านนา คุณพ่อชนินทร์ แจ่มจิตต์, พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม,พระครูพิธานพิพัฒนคุณ, ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์อดิเทพ วงค์ทอง รอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น ได้บรรยายถวายความรู้ ตลอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒ รูปคน กำหนดการ / รายละเอียดโครงการ เอกสารประกอบการประชุม
โครงการเปิดสอนภาษาที่สองในภูมิภาคอาเซียน (งานบริการวิชาการแก่สังคม/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน)
      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดโครงการเปิดสอนภาษาที่สองในภูมิภาคอาเซียน โดยจะสอนภาษาลาวเป็นภาษาแรกในปี ๒๕๕๗ เพื่อเสริมทักษะการพูด การอ่าน ให้สามารถอ่านได้เมื่อเดินทางไปสู่ประเทศลาว
โครงการผลิตและพัฒนาตำราวิชาการ (งานพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการและวิจัย)
    วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ทุกวัน) มจร.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดโครงการผลิตและพัฒนาตำราวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการผลิตและเขียนตำราทางวิชาการ เช่น การเขียนตำรา การเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ ฯลฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ผศ.จักรแก้ว นามเมือง และนางสาวนภาพร หงษ์ทอง จากวิทยาเขตพะเยา มีอาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษของ มจร.วส.เชียงรายทุกท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง
 
 
 

ภาระงานอาจารย์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาระงานตามพันธกิจของพระรัตนมุนี
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูศรีรัตนากร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
ภาระงานตามพันธกิจของ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.นเรศร์ บุญเลิศ
ภาระงานตามพันธกิจของพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูกิตติพัฒนานุยุต
ภาระงานตามพันธกิจของพระบุญรอด ปคุณธมฺโม
ภาระงานตามพันธกิจของพระสุพัฒน์ วราสโย
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.กำพล สุกันโท
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.สุริยฉัตร รัตนะ
ภาระงานตามพันธกิจของพระภัทรพงศ์ นิรุตฺติเมธี
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ประวิทย์ เอกเจริญสุข
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.พัสกร อุ่นกาศ
 

 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 
 
 

วิทยุธรรมมะ 

สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
 

Facebook 


 
 
 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 


ติดต่อสอบถาม รับรหัสรายวิชาได้ที่อาจารย์ประจำรายวิชาที่นิสิตเรียน และลงทะเบียนใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
 
 

ประกาศฝ่ายทะเบียนและวัดผล 


ตารางสอบปลายภาค 1/2557
- ตารางสอบบรรพชิต
- ตารางสอบคฤหัสถ์
- ตารางสอบวิชาข้อสอบกลาง

ประกาศกำหนดการสอบ 1/57

ประกาศผลสอบปลายภาค 2556
ภาคการศึกษาที่ 3/2556

 
 
 

เช็คผลการศึกษา 


 
 
 

วิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 


 
 
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 


ดร.ฤทธิชัย แกมนาคพระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 
 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 


 
 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 


International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 


วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ ๒๕๕๗ 


คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
สื่อการเรียนการสอน CAI
***สื่อการสอนคณะรัฐฯ*** 
**ผลงานนิสิตคณะครุศาสตร์** 
 
 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ(ครุศาสตร์) 


อ.นเรศร์ บุญเลิศ
เอกสารการสอน
 สอบปลายภาค
 
 
 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ(ครุศาสตร์) 


อ.นเรศร์ บุญเลิศ
เอกสารการสอน
สอบกลางภาค
 
 
 

เรียนภาษาล้านนา 


 
 
 

เรียนภาษาพม่า 


เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 22 ตุลาคม 2556