วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

 
  ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
 
 

นาฬิกา 

 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 
 

ห้องสมุด 

 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 
 

Google Search 

Google

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

คู่มือ 

 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr12:32:15
WebSuperAdm146 สัปดาห์
WeBManGR153 สัปดาห์
 
 

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ 2559 

>>> ประกาศ <<<


(หมายเหตุ ให้ผู้สอบผ่าน เข้ารายงานตัว/ลงทะเบียน/ชำระค่าเทอม ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ถ้าไม่มารายงานตัวฯ ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑/๒๕๕๙ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๐๗ ๓๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๔๐๑ ๓๑๔ อาเซียนศึกษา พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๔๐๗ ๔๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ พระมหาผดุงศักดิ์  เสสปุญฺโญ
เอกสาร       แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร        ดร.มหรรถพงษ์ ศรีสุเมธิตานนท์
๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นความสัมพันธ์ ฯ (ปี ๒) ดร.มหรรถพงษ์ ศรีสุเมธิตานนท์
๔๐๗ ๓๒๗ จริยธรรมทางการบริหาร ดร.มหรรถพงษ์ ศรีสุเมธิตานนท์
๔๐๗ ๓๐๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพุทธ ดร.มหรรถพงษ์ ศรีสุเมธิตานนท์
๔๐๑ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นความสัมพันธ์ ฯ (ปี๓) ดร.มหรรถพงษ์ ศรีสุเมธิตานนท์
โครงสร้างอาจารย์บริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
คู่มือการบริการสังคม (คฤหัสถ์)   
คู่มือนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม (บรรพชิต)   
รายชื่อนิสิตปฎิบัติงานบริการสังคม (บรรพชิต และคฤหัสถ์)    
 
 

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

*โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา ภิบาล 

 
 
 

ความเคลื่อนไหวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชียงราย : 25/06/2559 21:08 (mcucr)

  

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๘ พระราชปัญญาภรณ์ และพระราชวรมุนี รองเจ้าภาค ๖ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค ๖ ได้ให้นโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แก่คณะสงฆ์ ส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย โดยขอความร่วมมือว่า ภายใน ๓ วันข้างหน้า สถิติเชียงรายน่าจะอยู่ลำดับที่ ๑-๒๐ ของประเทศเพื่อสนองงานการคณะสงฆ์ 

         ปรากฎว่า วันนี้ (๒๕ มิ.ย.๕๘) สถิติบุคคลที่ลงทะเบียนรักษาศีล ๕ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดเชียงรายเดิมอยู่ลำดับที่ ๔๑ ของประเทศ (๒๑ มิ.ย.๕๘) หลังจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางมาตรวจเยี่ยมประเมินผลเมื่อวันที่ ๒๑ มิงย. ๕๘ ที่ผ่านมาใช้เวลารณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านทางเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัด  ณ วันนี้อยู่ลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ (๒๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.) ขอขอบคุณเจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกท่านที่ได้ร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้ใบสมัคร 

เชิญชมนิทรรศการกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : 21/06/2559 00:52 (mcucr)
                                                            
วันที่ 21 มิ.ถุนายน 2558 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 จะได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวในคณะสงฆ์ภาค 6 ที่จัดหวัดเชียงราย

      ดังนั้น วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 คณะสงฆ์และส่วนราชการจังหวัดเชียงราย จึงจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดเชียงรายให้สาธารณชนได้ทราบ และให้คณะกรรมการได้ประเมินฯ

เชิญเขียนใบสมัครรักษาศีล ๕ : 17/12/2559 14:57 (mcucr)

 เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.sila5.com

 
 
 

ภาระงานอาจารย์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
 
 
 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 
 
 

วิทยุธรรมมะ 

  
 

Facebook 

 
 

ตารางเรียน 1/59 


2.ตารางเรียนบรรพชิต 
3.ตารางเรียนคฤหัสถ์ 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา1/59 

 
 

วิชาประวัติพระพุทธศาสนา 

 
 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 

เรียนภาษาล้านนา 

 
 

เนื้อหาล่าสุด 

ยังไม่มีเนิ้อหาในส่วนนี้
 
 
 

แบบสำรวจ CRโพลล์ 

การบริการใดที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด

ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
ก.การจัดตารางการเรียนการสอน
17% [22 ]

ข.การบริการอาคารสถานที่
ข.การบริการอาคารสถานที่
19% [24 ]

ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
ค.การบริการงานทะเบียนวัดผล
15% [19 ]

ง.การบริการฝ่ายการเงิน
ง.การบริการฝ่ายการเงิน
1% [1 ]

จ.การบริการร้านอาหาร
จ.การบริการร้านอาหาร
34% [44 ]

ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
ฉ.ระบบอินเตอร์เน็ต
15% [19 ]

 
 

อาเซียนศึกษา 

http://asam.myreadyweb.com/

 
 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 24 ตุลาคม 2558