วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายยินดีต้อนรับทุกท่าน

นาฬิกา 

 
 

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ 

 
 

รายงานผลประเมินตนเอง 


 
 

ฐานข้อมูลวิจัย 

ผลงานวิจัยบุคลากรวส.ชร
 
 

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

 
 

ห้องสมุดออนไลท์ 

 
 

ห้องสมุดต่างประเทศ 

 
 

ห้องสมุด 

 
 

จำปีออนไลท์ 

 
 

ฝ่ายงานอำนวยการ 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

คู่มือ 

 
 
 

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ 

 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

mcucr 1 วัน
WebSuperAdm67 สัปดาห์
WeBManGR73 สัปดาห์
 
 

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ

                                                                                     www.mcucr.com

                                                                                 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

                                                                           ดอยจำปี(ศาลากลางหลังเดิม)

                                                              ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

โครงการศึกษาธรรมศึกษา (นิสิตคฤหัสถ์)

วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประมวลภาพโครงการ ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย

เข้าแถว ไหว้พระ สวดมนต์ ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องสอบ ธรรมศึกษา

รับฟังคำปราศรัยแม่กรองธรรมสนามหลวง โดย ท่านพระครูกิตติพัฒนานุยุต

รับฟังโอวาทก่อนเข้าสู่ห้องสอบ โดย พระเดชพระคุณพระรัตนมุนี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


 
 
 

ภาระงานอาจารย์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาระงานตามพันธกิจของพระรัตนมุนี
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูศรีรัตนากร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูสุธีสุตสุนทร, ดร.
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูวิมลศิลปกิจ
ภาระงานตามพันธกิจของ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.นเรศร์ บุญเลิศ
ภาระงานตามพันธกิจของพระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ
ภาระงานตามพันธกิจของพระครูกิตติพัฒนานุยุต
ภาระงานตามพันธกิจของพระบุญรอด ปคุณธมฺโม
ภาระงานตามพันธกิจของพระสุพัฒน์ วราสโย
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.กำพล สุกันโท
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.สุริยฉัตร รัตนะ
ภาระงานตามพันธกิจของพระภัทรพงศ์ นิรุตฺติเมธี
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.ประวิทย์ เอกเจริญสุข
ภาระงานตามพันธกิจของ อ.พัสกร อุ่นกาศ
 

 
 
 

บทความวิชาการ-ทั่วไป 

ขอเชิญคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งบทความทางวิชาการ-เรื่องสั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ได้ที่ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค อีเมล์ kamnak2507@gmail.com
บทความเรื่อง   เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ   โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง ไตรสิกขาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  โดย พระครูวิมลศิลปกิจ
บทความเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "ปัญหาน้ำท่วมกับคนไทย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนา " โดย ดร.ฤทธิชัยแกมนาค
บทความเรื่อง "เคาะประตูสู่มหาวิทยาลัย" โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
บทความเรื่อง "การบรรยายเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ไทยในอดีต-ปัจจุบัน " โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
 
 
 
 

งานวัฒนธรรมไทย (ตอนภาษาล้านนา) 

วิธีการใช้อักษรล้านนาในคอมพิวเตอร์                  

งานสำหรับพระนิสิต

     แจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวัฒนธรรมไทย เทอม ๒/๒๕๕๔ ทุกรูป/คน ให้ส่งงานคำถามท้ายบทให้อาจารย์ผู้บรรยายได้แล้ว ส่วนข้อเก็บคะแนนและข้อสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนา ให้โหลดแบบทดสอบความรู้ฝึกหัดอ่านที่นี่ (ทดสอบ ๑/ ทดสอบ ๒)  ไปฝึกอ่าน/เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค และปลายภาคได้ที่ ทดสอบ ๑ และทดสอบ ๒ ครับ
      อนึ่ง งานที่ค้างอยู่ให้ส่งภายในก่อนสอบปลายภาค เพื่อจะได้ไม่ติด I ในเทอมนี้
 
 
 

วิทยุธรรมมะ 

สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
 

Facebook 

 
 

ตารางเรียน/ปฏิทิน 2/57 

 
 

ประกาศทะเบียน/วัดผล 

 
 

เช็คผลการศึกษา 

 
 

วิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 

 
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย

ศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย

สัมนาปัญหาทางรัฐประศาสศาสตร์
พระครูสุธีสุตสุนทร

จริยธรรมทางการบริหาร

 
 

งานบรรยายพระครูวิมลศิลปกิจ 

 
 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

International News
 
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
อ.พระครูสุธีสุตสุนทร
*ติดต่ออาจารย์
 
 
 

สาขาพระพุทธศาสนา 

วิชาแต่งแปลบาลี
อ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใส
-โครงสร้างการสอน
-คำอธิบายรายวิชา
-ใบงานที่ ๑
-ใบงานที่ ๒
-ใบงานที่ ๓
-ผลการเก็บคะแนนกลางภาค

วรรณคดีบาลี
พระครูสุธีสุตสุนทร

*ทดสอบบทที่ ๖
*ทดสอบบทที่ ๗
* ออกโดยพระครูไพบูลย์เจติยารักษ์
 *โดยพระกัมพล ศรีวิชัย
*โดยพระอธิการสองเมือง
*โดยส.ณ.ศรีไล
*พระมนตรี
*สามเณรจันแสง
*โดยพระธนาชัย
*โดยพระหลง ปี ๒
*โดยพระปลัดบรรเลง
*โดยพระสังเวียน
*โดยพระวัชริส
*โดยพระอธิการจรัส
*โดยแม่ชีธรรมอธิษฐาน
*ออกโดยนายปรียาภรณ์
*ออกโดยนางวรพันธ์
*อ่านเพิ่มเติมบทที่ ๖


 
 
 
 

เรียนภาษาล้านนา 

 
 

เรียนภาษาพม่า 

เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 4
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 3
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 2
เรียนภาษาพม่า ครั้งที่ 1

 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-715876 สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 e-mail: mcu_cr@hotmail.com  
ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤศจิการยน 2557